امروزه با كمی مطالعه نیك به این حقیقت می‌رسیم كه دین اسلام، تنها دین بر حق و تنها دینی است كه برای رهایی بشر از دست ركود، جمود، تحجر و انحطاط برنامه‌های ..